Novosti i informacije

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017.
Član 3. st. 1. novog Pravilnika propisuje podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati :

1. ime i prezime
2. OIB
3. spol
4. dan, mjesec i godina rođenja
5. državljanstvo
6. prebivalište, tj. boravište
7. dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati
8. stručno obrazovanje i posebni ispiti i tečajevi (koji su uvjet za obavljanje posla) što uključuje licencije, certifikate i sl.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017., a obuhvaća i sadržaj evidencije o radnom vremenu iz kojeg donosimo neke od najvažnijih odredaba:

a) Podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati su:

1. ime i prezime radnika
2. datum u mjesecu
3. početak rada
4. završetak rada
5. vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6. ukupno dnevno radno vrijeme
7. sate terenskog rada

Dana 03.08. 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 73/17.) i ako uzmemo u obzir da prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 5.664,00 kune, a da se od ovrhe ne može izuzeti više od 3.776,00 kuna, tada proizlazi slijedeće:
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 3/4 neto plaće ovršenika čija plaća je 5.034,67 kuna i manja.
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 2/3 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (3.776,00 kn) ovršenika koji primaju plaću jednaku ili veću od 5.664,00 kuna.

1. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ( NN 115/16.), brisan je član prema kojem su „mali obveznici fiskalizacije“ mogli ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune. Od 01.07.2017. osobe koje porez plaćaju paušalno („mali obveznici fiskalizacije“) postaju obveznici fiskalizacije, odnosno izdavanja računa putem naplatnih uređaja.

Ima jedan ispravak u novostima objavljenim 22.12.16., koji se odnosi na troškove za osobne automobile, a to je da se za cijelu 2017. godinu i dalje priznaje 70% troškova, a 30% se ne priznaje (osim kada se obračunava plaća u naravi, a tada se troškovi priznaju 100%).PDV se u cijelosti ne priznaje.

Promjena će uslijediti tek od 01.1.2018. godine i tada će se troškovi dijeliti u omjeru 50% priznati, 50% nepriznati, a isto tako priznavat će se i 50% PDV-a.

U Narodnim novinama br. 102/16. objavljena je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. Ona je iznosila 5.664,00 kune.
Znači da će u 2017. godini radniku koji ima otvoren zaštićeni račun, a plaća mu je veća ili jednaka 5.664,00 kune, od ovrhe biti izuzet iznos od 3.776,00 kuna, što je 2/3 neto plaće radnika. U slučaju kada je plaća manja od 5.664,00 kuna, tada će od ovrhe biti izuzeto 2/3 njegove neto plaće.

- osnovni osobni odbitak iznosi 3.800 kn

- osnovica za utvrđivanje osobnog odbitaka za djecu i uzdržavane članove iznosi 2.500 kn

- koeficijenti za djecu:
o za 1. dijete i uzdržavanog člana 0,7 = 1.750 kn
o za 2. dijete 1,0 = 2.500 kn
o za 3. dijete 1,4 = 3.500 kn
o za 4. dijete 1,9 = 4.750 kn
o za 5. dijete 2,5 = 6.250 kn
o za 6. dijete 3,2 = 8.000 kn

- koeficijenti za invalidnost:
o za djelomičnu invalidnost 0,4 = 1.000 kn
o za 100% invalidnost 1,5 = 3.750 kn

- porezni razredi za stope poreza:
o 24% - osnovica 17.500,00 kn (0 kn - 17.500kn)

Za članove uprave ili direktore koji su istodobno i zaposleni u društvu od 01.01.2017. obračunavat će se doprinosi iz (20%) i na plaću (17,2%) na propisanu osnovicu od 5.030,35 kuna (čl. 21.st.2.Zakon o doprinosima NN 84/08 – 115/16.). U slučaju nepunog radnog vremena, osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu. Znači za pola radnog vremena osnovica je 2.515,17kn.

U Narodnim novinama br. 115/16 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće, koja u 2017. godini za puno radno vrijeme iznosi 3.276,00 kn, a u slučaju nepunog radnog vremena preračunava se razmjerno radnom vremenu. Nova visina minimalne plaće primjenjuje se kod obračuna plaće za mjesec siječanj 2017. godine, koja se isplaćuje u veljači.

1. Stopa zakonske zatezne kamate kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika :

• do 30. lipnja 2013., odnosno, zaključno sa 29. lipnja 2013.(do stupanja na snagu izmjena i dopuna ZFPPN-a) bila je 15%.

2. Stopa zakonske zatezne kamate kod zakašnjenja s plaćanjem za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.

• od 30. lipnja do 31. prosinca 2013., stopa zakonske zatezne kamate je 12,40%
• od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. stopa zakonske zatezne kamate je 12,35%