Evidencija o radnom vremenu (čl. 8. novog Pravilnika u primjeni od 01.9.17.)

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017., a obuhvaća i sadržaj evidencije o radnom vremenu iz kojeg donosimo neke od najvažnijih odredaba:

a) Podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati su:

1. ime i prezime radnika
2. datum u mjesecu
3. početak rada
4. završetak rada
5. vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6. ukupno dnevno radno vrijeme
7. sate terenskog rada
8. sate pripravnosti
9. vrijeme nenazočnosti na radu i to:
- sate korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg)
- neradne dane i blagdane utvrđene posebnim propisom
- sate spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
- sate plaćenih dopusta
- sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena prema zahtjevu radnika
- sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove
- sate provedene u štrajku
- sate isključenja s rada (lockout)

b) Osim minimalnih podataka evidencija mora sadržati i posebne podatke kada se oni pojave, a to su:
- sati rada noću
- prekovremeni rad
- smjenski rad
- dvokratni rad
- rad u dane blagdana i sl.

c) Poslodavac je dužan u evidenciju radnog vremena upisati samo podatke koji su ostvareni u razdoblju za koje se evidencija vodi (čl. 8. st. 6.)

d) Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora (čl. 8. st. 5.)

e) Nova odredba je (čl. 10 st. 2.) da se evidencije o radnom vremenu popunjavanju najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavanu

f) Evidencije se mogu voditi u pisanom ili elektronskom obliku

g) Evidencije o radnom vremenu čuvaju se 6 godina