Trgovačka, proizvodna i ostala društva / obrtnici "dobitaši"

 1. Financijsko i analitičko knjigovodstvo
 2. Mjesečno izvještavanje
 3. Godišnje izvještavanje
 4. Savjetovanje i konzultacije

Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća:

 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga (Knjiga izlaznih računa, Knjiga ulaznih računa, Glavna blagajna, Devizna blagajna)
 • Izrada temeljnica za knjiženje
 • Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera i izvodi otvorenih stavki
 • Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike
 • Analitika osnovnih sredstava i godišnji obračun amortizacije
 • Izrada kalkulacija

Mjesečno izvještavanje (dostava nadležnim institucijama putem interneta ili osobno)

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća i honorara za REGOS
 • ID obrazac obračuna plaća za radnike u zemlji i izaslane radnike za poreznu upravu
 • Tromjesečni statistički izvještaji TSI-POD za FINU

Godišnje izvještavanje (dostava nadležnim institucijama putem interneta ili osobno)

 • Prijava poreza na dobit (PD obrazac)
 • Bruto bilanca, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, izvještaj o novčanom toku
 • Godišnji obračun PDV-a (PDV-K)
 • Obračun članarine turističkim zajednicama, obračun komorskog doprinosa, obračun spomeničke rente
 • Godišnji financijski izvještaji (GFI-POD) za FINU
 • Izvještaj o primanjima radnika IP obrazac
 • Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala:

 • Izrada otpremnica i faktura
 • Robno knjigovodstvo
 • Izrada putnih naloga
 • Praćenje loko vožnje
 • Prijava/odjava djelatnika u MIO i HZZO